Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010

Συν-αθροίζοντας...

Μέτρα Μνημονίου, που...αναμένουν την εφαρμογή τους!!


Α) (μέσω του προϋπ/σμού για το 2011).
1) Εφαρμογή του κανόνα αντικατάστασης μόνο του 20% των συνταξιοδοτούμενων
εργ/νων στο δημ.τομέα.
2) Μείωση της ενδιάμεσης κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης κατά 300 εκατ.
ευρώ τουλάχιστον σε σχέση με το 2010.
3) Η κυβέρνηση ξεκινά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την μεταρρύθμιση της
δημ.διοίκησης και την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την
μείωση του κόστους κατά τουλάχιστον 1.500 εκατ. ευρώ από το 2011 ως το
2013, από τα οποία τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ μέσα στο 2011.
4) Μη χορήγηση της τιμαριθμικής προσαρμογής των συντάξεων, με στόχο την
εξοικονόμηση 100 εκατ. ευρώ.
5) Μείωση των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από εγχώριους πόρους κατά
τουλάχιστον 500 εκατ.ευρώ, δίνοντας προτεραιότητα(;) στα επενδυτικά προγράμ-
ματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια.
6) Προσωρινές "εισφορές κρίσης" στις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι οποίες
θα επιφέρουν επιπλέον έσοδα ύψους τουλάχιστον 600 εκατ.ευρώ το χρόνο, για
το 2011,2012 και 2013.
7) Κίνητρα για την ρύθμιση των παραβιάσεων χρήσης γης, οι οποίες θα αποφέρουν
επιπλέον έσοδα 1.500 εκατ.ευρώ από το 2001 ως το 2013, από τα οποία τουλά-
χιστον 500 εκατ.ευρώ μέσα στο 2011.
8) Ενεργοποίηση των τεκμηρίων φορολόγησης των επαγγελματιών με απόδοση
τουλάχιστον 400 εκατ.ευρώ το 2011 και αυξανόμενες αποδόσεις το 2012,2013.
9) Διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ μέσω της εφαρμογής σε υπηρεσίες οι οποίες
σήμερα εξαιρούνται και μεταφορά σημαντικού ποσοστού (τουλάχιστον 30%)
των αγαθών και υπηρεσιών, που σήμερα εμπίπτουν στο μειωμένο κανονικό
συντελεστή, με απόδοση 1.000 εκατ.ευρώ ή μέτρο ισοδύναμης απόδοσης που
θα συμφωνηθεί με την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ.
10) Σταδιακή εισαγωγή "πράσινου φόρου" στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
με απόδοση 300 εκατ.ευρώ στο 2011.
11) Συλλογή εσόδων από αδειοδότηση τυχερών παιγνίων: τουλάχιστον 500 εκατ.
ευρώ από πώληση αδειών και 200 εκατ.ευρώ από ετήσια δικαιώματα.
12) Διεύρυνση της φορολογικής βάσης ακίνητης περιουσίας αναπροσαρμόζοντας
τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, με στόχο την αποκόμιση τουλάχιστον
400 εκατ.ευρώ επιπρόσθετα έσοδα.
13) Αύξηση της φορολόγησης αμοιβών σε είδος, συμπεριλαμβανομένης της φορο-
λόγησης αυτοκινήτων με χρονομίσθωση (τουλάχιστον 150 εκατ.ευρώ).
14) Συλλογή του ειδικού τέλους για ημιϋπαίθριους χώρους (τουλάχιστον 800
εκατ.ευρώ).
15) Αύξηση φόρου στα είδη πολυτελείας με απόδοση τουλάχιστον 100 εκατ.ευρώ.

Β) Μέσω του προϋπ/σμού για το 2012.
1) Μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα επιπροσθέτως του κανόνα της
μιας πρόσληψης ανά πέντε συνταξιοδοτήσεις. Αυτό θα επιτρέψει εξοικονόμηση
τουλάχιστον 600 εκατ.ευρώ.
2) Ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα μη αλκοολούχα ποτά (γκαζόζες!!), συνο-
λικής απόδοσης τουλάχιστον 300 εκατ.ευρώ(!!).
3) Συνέχιση της επέκτασης της βάσης για το φόρο ακίνητης περιουσίας με την
αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών, απόδοσης τουλάχιστον 200 εκατ.ευρώ
πρόσθετων εσόδων.
4) Συνέχιση της αναδιοργάνωσης (;) της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξοικο-
νόμηση τουλάχιστον 500 εκατ.ευρώ.
5) Αναστολή στις ονομαστικές αυξήσεις συντάξεων.
6) Συνέχιση της αύξησης της αποτελεσματικότητας των τεκμηρίων φορολόγησης
των επαγγελματιών, με στόχο τη συλλογή τουλάχιστον 100 εκατ.ευρώ.
7) Μείωση των επιδοτήσεων σε δημόσιες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον 800
εκατ.ευρώ, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσής τους.
8) Επιδόματα ανεργίας με κριτήριο τα ε λ ά χ ι σ τ α  απαιτούμενα μέσα διαβίωσης
Στόχος είναι η εξοικονόμηση 500 εκατ.ευρώ.
9) Η εξασφάλιση επιπρόσθετων εσόδων από την αδειοδότηση τυχερών παιγνίων:
τουλάχιστον 225 εκατ.ευρώ από την πώληση αδειών και 400 εκατ.ευρώ από ετή-
σια δικαιώματα (!!).
10) Περαιτέρω διεύρυνση της βάσης ΦΠΑ, στοχεύοντας στη συλλογή τουλά-
χιστον 300 εκατ.ευρώ.
........................................................................................................................
Διαβάστε και εμπεδώστε.
Συν-αθροίστε τα εξής:
1) Τα "Πατριωτικά" της διπλανής στήλης. (Αυτά που "πληρώσαμε" ήδη).
2) Ο προϋπ/σμός για το 2011 θα κατατεθεί  μ ε τ ά   τις εκλογές!!
3) Η υστέρηση εσόδων για το 2010, καθώς και το "νέο" ύψος του ελλείμματος
για το 2009, θα ανακοινωθούν  μ ε τ ά  τις εκλογές!!
4) Ο Παπανδρέου υπέγραψε το Μνημόνιο.
    Ο Σαμαράς δηλώνει πως "η Ελλάδα σέβεται τις υπογραφές της" !!
5) Δυό κόμματα κυβερνούν τη χώρα  36 χρόνια.
6) Γιατί, από περήφανο Λαό που μας έλεγαν, μας "έκαναν" χώρα διεφθαρμένων;;
7) Γιατί, αυτοί ΟΛΟΙ έγιναν "πατριώτες" το 2010 κι εμείς "υπονομευτές";;
.......................................................................................................................
Εμείς θα συν-αθροίσουμε την Κυριακή το πρωί.
Αυτά που χάσαμε 36 χρόνια. Αυτά που θα χάσουν οι επόμενες γενιές.
Θα ζυγίζουμε το μέλλον μας, με το μέλλον των τοκογλύφων μας
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου